Wet en regelgeving

Vanuit Praktijk September wordt er gewerkt volgens de AVG Policy Voorwaarden.
Dit betekent dat (ter inzage) in de praktijk de volgende stukken aanwezig zijn:

WMO en de Jeugdwet.
Vanuit de Jeugdwet is het alleen toegestaan om kinderen en jongeren onder de 18 jaar te begeleiden met een SKJ registratie. Praktijk September beschikt niet over een SKJ registratie. Hierdoor valt Praktijk September onder de 'Tenzij-bepaling'. Dat betekent dat kinderen en jongeren alleen terecht kunnen voor rouwbegeleiding bij Praktijk September als er voldoende sprake is van een veilige omgeving en een voorspelbare situatie waarbij risico's zijn in te schatten. Dit laatste bepalen we tijdens het kennismakingsgesprek en in overleg met de huisarts. Zo nodig vindt er een verwijzing plaats. 

 

Privacy Reglement. 

Om de begeleiding goed te laten verlopen worden er persoonlijke gegevens vastgelegd in een dossier. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt uitgelegd hoe er binnen Praktijk September omgegaan wordt met persoonsgegevens en persoonlijke informatie. De wettelijke kaders hiervoor zijn te vinden in ons privacyreglement. Deze ligt ter inzage in de praktijk. 

 

Zorglink:

De dosiervorming, facturatie en het maken van afspraken is geautomatiseerd via zorglink. www.zorglink.nl
Tussen Praktijk September en zorglink is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierover is e.e.a. opgenomen in het privacy regelement van Praktijk September. Die zijn te vinden onderaan de behandelovereenkomst. 

 

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.
Praktijk September is aangesloten bij de NFG en voldoet daarmee aan de WKKGZ.

Wanneer je een klacht hebt over de behandeling meld je dit bij voorkeur bij Praktijk September zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Als dit niet leidt tot een bevredigend resultaat kan je een klacht indienen bij de NFG. Informatie hierover ligt ter inzage in de praktijk. 

Meldcode Huiselijk Geweld.
Het protocol voor de meldcode ligt ter inzage in de praktijk.

Waarnemingsregeling.
In geval van langdurige ziekte of een andere ernstige oorzaak waardoor de hulp niet gecontinueerd kan worden is er een afspraak met een vervangende praktijk. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst.

 

BTW, KvK en AGB code wordt vermeld op de factuur.