Werkwijze

We starten met een kennismakingsgesprek. Als kinderen jonger dan 12 jaar oud zijn ga ik altijd eerst met de vader en/of moeder in gesprek.

Het is een gesprek waarin ik zal onderzoeken wat er nodig is. Hierna besluiten we met elkaar of en hoe de begeleiding eruit gaat zien. Vervolgens maken we een afspraak voor het intakegesprek. Hierin worden doelen geformuleerd die tijdens de begeleiding een belangrijke rol hebben. Na vijf sessies vindt er een evaluatie plaats. Dan bepalen we met elkaar of de begeleiding resultaat heeft en zo nodig worden doelen bijgesteld.

 

Vanuit Praktijk September wordt er gewerkt volgens de AVG Policy Voorwaarden.
Dit betekent dat (ter inzage) in de praktijk de volgende stukken aanwezig zijn:

Privacy Reglement. 

Om de begeleiding goed te laten verlopen worden er persoonlijke gegevens vastgelegd in een dossier. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt uitgelegd hoe er binnen Praktijk September omgegaan wordt met persoonsgegevens en persoonlijke informatie. De wettelijke kaders hiervoor zijn te vinden in ons privacyreglement. Deze ligt ter inzage in de praktijk. 

 

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.
Praktijk September is aangesloten bij de NFG en voldoet daarmee aan de WKKGZ.

Wanneer je een klacht hebt over de behandeling meld je dit bij voorkeur bij Praktijk September zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Als dit niet leidt tot een bevredigend resultaat kan je een klacht indienen bij de NFG. Informatie hierover ligt ter inzage in de praktijk. 

Meldcode Huiselijk Geweld.
Het protocol voor de meldcode ligt ter inzage in de praktijk.

Waarnemingsregeling.
In geval van langdurige ziekte of een andere ernstige oorzaak waardoor de hulp niet gecontinueerd kan worden is er een afspraak met een vervangende praktijk. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. Ook deze ligt ter inzage in de praktijk. 

 

BTW, KvK en AGB code wordt vermeld op de factuur. 

 

 


Praktijk September
Veenburgerhof 9
3785 LZ Zwartebroek
Tel.: 0342 - 462 944
marijke@praktijkseptember.nl